top of page
ST THOMAS RESCUE (1).png

Nou se youn nan pi gwo sèvis sekou nan Karayib la ki angaje nan asire sekirite ak byennèt moun ki nan Zile Vyèj Ameriken yo. 

sttr_ourvalues.png

Nou se yon òganizasyon teritoryal ki te etabli an 1979, ki bay sèvis premye liy lokalman nan sant ki pozisyone estratejik ki baze alantou St Thomas, Zile Vyèj Ameriken yo.

Ou ka panse ke wòl nou an trè senp - pou anpeche ak sove moun ki nan bezwen men, nou fè anpil plis pase sa.  

 

Nou reponn a plizyè ensidan ijans ki gen ladan kolizyon trafik wout, sekou kòd, sekou nan dlo, materyèl danjere ak apèl medikal epi tou ede ajans patnè nou yo kenbe kominote nou yo an sekirite.

Pi bon fason pou fè fas ak yon ijans se anpeche li rive an premye, epi wòl nou kòmanse depi lontan anvan nenpòt apèl 911 fèt. Nou travay kole kole ak patnè kle nou yo atravè teritwa a pou bay mesaj sekirite enpòtan yo epi kreye kominote ki pi an sekirite pou rezidan nou yo.

Lè ijans rive, anplwaye nou yo ak volontè yo pare ak ekipe pou reponn a plizyè kalite ensidan diferan nan kominote nou yo.

Estanda sèvis ki wo nou yo te mande yon angajman k ap ogmante nan devlopman epi ekip nou yo kontinye ap pami moun ki pi byen ekipe ak ki pi byen fòme nan rejyon an.

Aspirasyon nou an se ke lè nou travay ansanm pou yon teritwa ki pi an sekirite, nou ka ede redwi ensidans sekou yo epi kontinye jwe yon wòl kle nan asire sekirite ak byennèt moun nan zile nou yo.

Pou plis enfòmasyon telechaje 

bottom of page